e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพโครงการกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (กีฬาศูนย์แพทย์) ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 17-24  กุมภาพันธ์ 2562  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะได้ร่วมกับสมาพันธ์นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  และสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 500 คน ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในปีนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาพันธ์นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและใช้เงินงบประมาณจากสมาพันธ์นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะต่างๆให้มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับรางวัลทั้งหมด 15 เหรียญ (เหรียญทอง 4, เหรียญเงิน 8, เหรียญทองแดง 3)  โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


Last Updated on Friday, 01 March 2019 08:55  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th