e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมถ่ายภาพในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการถ่ายภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ในช่วงเช้ามีวิทยากรจากบริษัทแคนนอนมาบรรยายให้ความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการถ่ายภาพ  หลังจากนั้นช่วงบ่าย ได้ปฏิบัติการถ่ายภาพในสวนสาธารณะรอบบึงสีฐาน ดอกกาลปพฤกษ์ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 28 คน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล  ทวีนันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

Last Updated on Friday, 01 March 2019 02:57  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th