e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมอบรมการใช้สมุนไพรในสัตว์ ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 8 และ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรของกลุ่มวิชาได้ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมในการอบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ผู้นำชุมชน ณ เทศบาลตำบลคำแคน และเทศบาลตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคและลดการใช้สารเคมีในสัตว์ลง กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การบรรยายความรู้พื้นฐานและการจัดการสัตว์ปีก สุกร และโคกระบือ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักสมุนไพร การถ่ายพยาธิโดยใช้น้ำหมักสมุนไพร ฯลฯ  โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดขึ้น


Last Updated on Friday, 01 March 2019 02:34  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th