e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ  อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ  ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562  ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและเอาใจใส่ต่อการดูแลสุขภาพของตน การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ฯลฯ โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการตรวจปัสสาวะ  ตรวจอุจาระ  การตรวจค่าเลือด  และการถ่ายภาพรังสีปอด   โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อนึ่ง โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งความสุขของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Last Updated on Monday, 18 February 2019 07:08  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th