e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “เขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้  “เขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนประเภทตำแหน่งทั่วไป  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยมี นายเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์ อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.พิมชนก  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี ทำหน้าที่กล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Friday, 15 February 2019 03:18  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th