e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม”

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย สพ.ญ.ภัชญา ทัศคร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม" ที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริการสู่สังคมและองค์กร ซึ่งบุคลลากรสามารถเข้าถึงและได้รับบริการวิชาการด้านงานวิจัยจากผลผลิตงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ การกำจัดเห็บ หมัด ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจและมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเป็นจำนวนมาก อนึ่งการจัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้บริการสู่ชุมชน  ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการวิชาการด้านงานวิจัยจากผลผลิตงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้น ส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพ และ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านงานวิจัยออกสู่สังคม


Last Updated on Thursday, 07 February 2019 00:40  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th