e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงและการใช้ยาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VM3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ น.สพ.เสรี แข็งแอ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการอบรมในหัวข้อ “การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้ยาสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีเพื่อการผลิตปลาดุกบ่อดินอนามัย” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินจากจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และชัยภูมิ ประมาณ 60 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินอันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยไปยังผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วย โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสานต่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่ “อุทิศเพื่อสังคม” อย่างเข้มแข็งต่อไป และโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวต้อนรับเกษตรกรและกล่าวเปิดโครงการอบรม


Last Updated on Thursday, 17 January 2019 01:10  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th