e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ และ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ได้ร่วมกับนายสัตวแพทย์จากปศุสัตว์เขต 4 ออกให้โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในโครงการ “อบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตามแนวชายแดนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและจะได้เป็นแนวร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้อีกด้วย โดยโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้สัตว์ตายเป็นจำนวนมาก (ตายถึง 30-100%ในลูกสุกร) ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่จำเพาะ แต่ไม่ติดต่อถึงมนุษย์ ที่ผ่านมามีการระบาดอย่างรุนแรงในประเทศจีนเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยแต่อย่างใด


Last Updated on Tuesday, 15 January 2019 02:25  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th