e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 16”

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ครั้งที่ 16 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะ และมุ่งเน้นให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาความรู้  การทำงานและบทบาทหน้าที่ของสัตวแพทย์และความสำคัญของวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่มีต่อสังคม      โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 100 คน  และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5  รวมจำนวนทั้งสิ้น 360 คน  โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี  ชิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในเช้าวันแรกของการจัดโครงการ โดยโครงการนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.สพ.ญ.นุสรา สุวรรณโชติ และพิธีปิดค่ายในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ได้มีการดำเนินการอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเองโดยคณบดีได้มอบเกียติบัตรให้กับผู้แทนของนักศึกษาที่เข้าค่าย ถ่ายภาพร่วมกัน การจัดโครงการในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่งLast Updated on Tuesday, 08 January 2019 00:43  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th