-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งในส่วนของคณะนำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และตัวแทนนักศึกษาสัตวแพทย์ พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(สพ.บ.) ของคณะ โดยในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ และ นศ.สพ.นฤภร นพวิญญูวงศ์ ยังได้ร่วมเสวนาการให้ข้อมูลหลักสูตรและการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อเป็นข้อมูลทางการศึกษาให้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th