-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เยี่ยมโครงการฝึกภาคสนามร่วม (Community Medicine) ปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรจีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมทั้งบุคลากรคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมกิจกรรมต่างๆ ในการฝึกภาคสนามร่วม ประจำปีการศึกษา 2561 รวมถึงรับฟังการนำเสนอผลงานการศึกษาชุมชนและโครงการบริการของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และในปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ประมาณ 654 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียอีกด้วย โดยในการดำเนินการโครงการได้มีการแบ่งนักศึกษาประจำอยู่ตามเขตหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอบ้านฝาง  จ.ขอนแก่น แบ่งเป็นทั้งสิ้น 4 เขต ดังนี้ บ้านโคกงาม (เขต 1) บ้านโคกกว้าง (เขต 2) บ้านโคกงามและตำบลป่าหวายนั่ง (เขต 3) และบ้านป่าหวายนั่งและบ้านหนองเชียงซุย (เขต 4) สำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกภาคสนามร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานผ่านการเรียนรู้ชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ในการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน เพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลากรในสาขาต่างๆ สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับประชานทั่วไป เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชนและการปฏิบัติงานในชุมชน ตลอดถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน โดยตลอดโครงการฯ ได้มีคณาจารย์ที่ปรึกษาประจำบ้านจากคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก  ซึ่งการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 36 นี้ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20–27 ธันวาคม 2561 อนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯ ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th