e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ระดับคณะ ประจำปี  2561  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งในปี 2561 มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น รวม 12 ด้าน  ดังนี้

1. ด้านการสอน

   1.1 ระดับปรีคลินิก   ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน

   1.2 ระดับคลินิก      ได้แก่  ผศ.สพ.ญ.ดร.สุปราณี  จิตรเพียร

2.  ด้านวิจัย ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา

                           รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล

3.ด้านนวัตกรรม

   3.1 สายผู้สอน        ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์

   3.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  นายวสันต์  จันทรสนิท

4. ด้านจรรยาบรรณ

   4.1 สายผู้สอน        ได้แก่  อ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร  ศักดิ์สง่าวงษ์

   4.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  สพ.ญ.เฉลิมขวัญ  นนทะโคตร

5. ด้านพัฒนานักศึกษา

   5.1 สายผู้สอน        ได้แก่  รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ

   5.2 สายสนับสนุน    ได้แก่  น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์

6. ด้านสนับสนุนการประกันคุณภาพ ได้แก่ นางสุพรรณี  ปูนอน

7. ด้านสนับสนุนการบริหารทั่วไป ได้แก่ นางบุญเสริม  สมบูรณ์

8. ด้านสนับสนุนการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นางประภัสสร  ทิทา

9. ด้านบริการวิชาการและสังคม

   9.1 ประเภทวิชาการ  ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม

   9.2 ประเภทวิชาชีพ    ได้แก่  น.สพ.ศิวายุ  รัตนะกนกชัย

   9.3 ประเภทลูกจ้างมหาวิทยาลัย        ได้แก่  นายอรุณ  จำปาปุ้ง

10. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนาองค์กร

   10.1 สายผู้สอน      ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์  คำพา

   10.2 สายสนับสนุน   ได้แก่  นางสุธิดา  จันทร์ลุน

11. ผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

   11.1 สายผู้สอน      ได้แก่  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย

   11.2 สายสนับสนุน   ได้แก่  ทนพ.พิทัย  กาญบุตร

12.ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ นายพงศ์พันธุ์  พงษ์สะพัง


Last Updated on Monday, 24 December 2018 07:16  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th