e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะได้จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยก่อนการเริ่มโครงการได้มีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆของคณะ ประจำปี 2561 ด้วย โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี  ได้กล่าวเปิดงานและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวมของคณะ ตลอดจนนโยบายและแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่างๆให้บุคลากรได้รับทราบ หลังจากนั้น ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานที่ผ่านมาและแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในอนาคตให้ที่ประชุมได้รับทราบเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้มีการเปิดเวทีให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อชี้แนะต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานคณะให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งโครงการผู้บริหารพบบุคลากรนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินงานในอนาคตให้บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th