-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน

E-mail Print PDF

     ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท  ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ โรงเรียนช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 จำนวน 110 คน และคณาจารย์ จำนวน 3 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะและให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์ โดยให้บริการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิเพื่อป้องกันโรค  ตรวจสุขภาพสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่  ได้เรียนรู้วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน   โดยพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา  เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้นำในเขตชุมชน  เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รองสารวัตร ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านช่อระกา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี อนึ่งโครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน  ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท จากเงินอุดหนุนบำรุงสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 และ เงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท จากเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยมีกำหนดออกค่ายเป็นระยะเวลา 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2561  ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   และมี ผศ.น.สพ.ธนาคาร นะศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th