-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านโลหิตวิทยา

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยโรงพยาบาลสัตว์ นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ อ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา คุณกิตติ อาจารย์ประจำหน่วยวิทยาการสืบพันธุ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านโลหิตวิทยา เรื่อง “ความรู้ทางโลหิตวิทยา การถ่ายเลือดในสุนัขและแมว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่สัตวแพทย์ในเขตภาคอีสานที่มีความสนใจในงานด้านโลหิตวิทยา และธนาคารเลือด และเพื่อให้สัตวแพทย์โดยเฉพาะศิษย์เก่าของคณะที่จบการศึกษาไปแล้วได้อัพเดทความรู้ใหม่ๆ และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากเดิมตั้งเป้าหมายที่ จำนวน 30 คน  จึงได้ขยายจำนวนเป็น 40 คน ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ในคลินิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์หรือหน่วยงานอื่นๆ และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 64 คน โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.สุวรัตน์ วดีรัตน์ หัวหน้าหน่วยศูนย์บริการโลหิตเพื่อสุนัขและแมว และ นายต่อลาภ มาระวิชะโย นักเทคนิคการสัตวแพทย์ประจำศูนย์บริการโลหิตเพื่อสุนัขและแมว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรการบรรยาย และในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และจะได้นำความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป และคณะขอขอบคุณบริษัท MSD ที่ให้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th