-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 06.30-07.30 น. ณ สนามหญ้าหน้าห้องสมุด อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงาน “บัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจำปี 2561” ขึ้น นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้รำลึกถึงบุญคุณของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันเป็นสถาบันประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้ว ยังเป็นโอกาสที่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษารุ่นน้อง และญาติมิตรทั่วไปได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26 มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมจำนวนทั้งหมด 93 คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561 นี้ด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นอกจากนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.สพ.วีระยุทธ  แสนอาจ อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลังจากนั้น สพ.ญ.จิรกานต์ ว่องวิทย์ ได้เป็นตัวแทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ และคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนจนทำให้ประสบผลสำเร็จจบการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างเต็มความภาคภูมิใจ หลังจากนั้นเป็นการแสดงของผู้นำเชียร์ และการร้องเพลงโดยตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อเป็นการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  โดยการจัดงานในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเป็นจำนวนมาก เสร็จสิ้นพิธีคณาจารย์และบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th