-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อเย็นวันพุธที่ 5 ธันวาคม  2561 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม Like 1 โรงแรม I-Hotel Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยในเวลา19.00 น. ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการแก่คณบดีและผู้ร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ และแขกผู้ร่วมงานทราบ และในเวลา 19.30 น. รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น จำนวน 12 คน เป็นนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 7 คน โดยเป็นนักศึกต่างชาติ จำนวน 2 คน (จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศละ 1 คน) เมื่อเวลา 20.00 น. ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน ประธานหลักสูตรฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง รศ.ดร.บงกช นพผล รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ผศ.น.สพ.ดร. ไชยพัศร์ ธำรงวิทยากุล ก็ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วย และในเวลา 20.30 น. คณบดีมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และประธานหลักสูตรมอบของที่ระลึกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และถ่ายรูปร่วมกันในเวลา 21.00 น. และเสร็จสิ้นโครงการ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th