-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในความดูแล ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 19 และ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และห้องVM 2105-2106 ชั้น 2 อาคารเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สังกัดงานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในความดูแล ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแลได้มีโอกาสพูดคุยสร้างความคุ้นเคยต่อกันให้มากขึ้น ทำให้อาจารย์และนักศึกษาได้พูดคุยปรึกษากันทั้งด้านการเรียนการสอน การออกฝึกงาน การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้ชีวิตของนักศึกษาในคณะและหอพัก ตลอดจนการเสนอแนะปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางในการพัฒนาคณะ โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 5 และ 6  และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งโครงการนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศของการจัดโครงการเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th