e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะ portosystemic shunt ในสุนัขและแมว

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะ portosystemic shunt ในสุนัขและแมว ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคและประสบการณ์ด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างประสบการณ์การผ่าตัดแก้ไขภาวะ portosystemic shunt ในสุนัขและแมวให้แก่สัตวแพทย์ บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ภาสกร พฤกษะวัน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยากรการบรรยาย และรอบบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผ่าตัดในสัตว์ป่วยมีชีวิตให้แก่สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และจะได้นำความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th