-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VM 3103 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะในระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการบอกเล่าแนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะในด้านต่างๆในอนาคต ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหา/อุปสรรค/ความต้องการ/ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆของนักศึกษา รวมทั้งความคิดเห็นด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา และต่อการพัฒนาคณะในภาพรวม โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.ส.พญ.ดร.ราณี ชิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศของการจัดโครงการเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากนักศึกษาจะได้รับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางการบริหารงานของคณะแล้วนักศึกษายังได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆให้คณะผู้บริหารได้รับทราบเพื่อจะได้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเหล่านั้นนำไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th