-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เธอ เขา เรา (สร้างฝาย ห่วงใยป่า ปลูกต้นหญ้า ศึกษาชุมชน)”

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมรักษ์สัตว์น้ำ ในสังกัดสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการ “เธอ เขา เรา (สร้างฝาย ห่วงใยป่า ปลูกต้นหญ้า ศึกษาชุมชน)”ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพองและอุทยานแห่งชาติหินช้างสี อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม 1 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 52 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบนิเวศของปลาน้ำจืด เรียนรู้วิถีชุมชน และเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะในการอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคี ในหมู่คณะโดยผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆหลากหลายกิจกรรม เช่น สร้างฝาย 2 ลูก ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ปล่อยปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านภูเขาวง และไหว้พระใหญ่วัดพระบาทภูพานคำ โดยโครงการนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิต  เต็งเจริญกุล สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th