-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เธอ เขา เรา (สร้างฝาย ห่วงใยป่า ปลูกต้นหญ้า ศึกษาชุมชน)”

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมรักษ์สัตว์น้ำ ในสังกัดสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการ “เธอ เขา เรา (สร้างฝาย ห่วงใยป่า ปลูกต้นหญ้า ศึกษาชุมชน)”ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพองและอุทยานแห่งชาติหินช้างสี อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม 1 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน 52 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบนิเวศของปลาน้ำจืด เรียนรู้วิถีชุมชน และเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะในการอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สร้างความรักความสามัคคี ในหมู่คณะโดยผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆหลากหลายกิจกรรม เช่น สร้างฝาย 2 ลูก ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ปล่อยปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านภูเขาวง และไหว้พระใหญ่วัดพระบาทภูพานคำ โดยโครงการนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิต  เต็งเจริญกุล สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th