-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture, National University of Laos วิทยาเขตนาบง

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ กองบริหารงานคณะ และร้านอาหารครัวริมน้ำ จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคคลากรสายสนับสนุน ได้ให้การต้อนผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture, National University of Laos (FOA-NUOL), Nabong Campus สปป.ลาว จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ Assoc. Prof. Dr. Fongsamouth Souththammavong ( Dean), Dr. Vannaphone Putthana (Deputy Dean of Veterinary Medicine) Dr. Daovy Suthammachaivong (Deputy Dean for International Affairs) และ Mr. Viengkhone Thammavong (Head of Administrative Division) ที่เดินทางมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการและแนวทางการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก NOUL ต่อไปในอนาคตที่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ยังได้หารือเกี่ยวกับการฝึกงานด้านสัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักศึกษาปริญญาตรี จาก FOA-NUOL เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ด้านการสัตวแพทย์ในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งการต้อนรับดังกล่าวมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากซึ่งเป็นอาจารย์และศิษย์เก่าจาก FOA-NUOL ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานให้ผู้บริหารจาก FAO-NUOL ได้ทราบถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับการศึกษาพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหา อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Agriculture, National University of Laos มีความร่วมมือทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการฝึกอบรมเพื่อยกระดับวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ ใน สปป.ลาว ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th