-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องอาชาไนย ชั้น  5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางคณะได้สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ณ สถาบันต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  กอปรกับทางคณะยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานระหว่างสถาบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คณะได้จัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถาบันต่างประเทศต่างๆ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ได้แก่

1.College of Animal Science and Technology, Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 คน

2. National Chun Hsing University ประเทศไต้หวัน จำนวน 4 คน

3. Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน

4. Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน

5. Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน

      ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงนี้เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันในต่างประเทศ ประสบการณ์ด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ การการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจได้มีข้อมูลและซักถามถึงประเด็นต่างๆ   โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวถึงที่มาของโครงการแลกเปลี่ยนฯ นอกจากนั้น ยังมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ให้ความสนใจเข้ารับฟังการนำเสนอเป็นจำนวนมากซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ในปีต่อๆ ไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th