-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายสิทธิพร กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องอาชาไนย ชั้น  5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางคณะได้สนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ณ สถาบันต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  กอปรกับทางคณะยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานระหว่างสถาบัน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คณะได้จัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ สถาบันต่างประเทศต่างๆ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ได้แก่

1.College of Animal Science and Technology, Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 คน

2. National Chun Hsing University ประเทศไต้หวัน จำนวน 4 คน

3. Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน

4. Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน

5. Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน

      ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงนี้เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ได้นำเสนอผลงานฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันในต่างประเทศ ประสบการณ์ด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการ การการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจได้มีข้อมูลและซักถามถึงประเด็นต่างๆ   โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวถึงที่มาของโครงการแลกเปลี่ยนฯ นอกจากนั้น ยังมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ให้ความสนใจเข้ารับฟังการนำเสนอเป็นจำนวนมากซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ในปีต่อๆ ไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th