-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่ง นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ หัวหน้าภารกิจด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ศึกษา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯในครั้งนี้ต่อคณบดี นักศึกษา และตัวแทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมงานได้ทราบ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานประกอบการต่างๆทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ในปีการศึกษา 2561 นี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ของโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ทั้งนี้คณะได้รับเกียรติจากสถานประกอบที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน  22 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ และบริษัทเอกชน โดยการจัดโครงการในปีนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 93 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในช่วงบ่ายสถานประกอบการได้ทำการสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th