-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่ง นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ หัวหน้าภารกิจด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ศึกษา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯในครั้งนี้ต่อคณบดี นักศึกษา และตัวแทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมงานได้ทราบ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานประกอบการต่างๆทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ในปีการศึกษา 2561 นี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการในการฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ของโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ทั้งนี้คณะได้รับเกียรติจากสถานประกอบที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน  22 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ และบริษัทเอกชน โดยการจัดโครงการในปีนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 93 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในช่วงบ่ายสถานประกอบการได้ทำการสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเข้าฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th