-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยชุมนุมสัตวแพทย์อาสาและชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า  ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นทางด้านสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ งานด้านห้องปฏิบัติการ และเกษตรอินทรีย์ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ 3 คน คือ น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์ น.สพ.ศิวายุ  รัตนะกนกชัย และ น.สพ.พันทิศ กำลังชัย โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ การถ่ายพยาธิ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว โดยมีสัตว์เลี้ยงมารับบริการรวมจำนวนทั้งสิ้น 394 ตัว โครงการนี้มี ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th