-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 17 คน และ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 คน รวม 24 คน  เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์” ณ วัดหนองผือ (เกิ้ง) บ้านหนองผือ  ต.หนองผือ  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บูรณาการด้านจิตอาสาร่วมกับด้านคุณธรรม ขัดเกลาจิตใจโดยการฟังธรรมะในพุทธศาสนา และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์อื่นๆ  โดยนักศึกษาได้ช่วยกันในการจัดเก็บสิ่งของ สัมภาระในการจัดงาน  เก็บสิ่งของช่วยผู้มาร่วมงานโรงทาน ช่วยนำสิ่งของที่ใส่บาตรไปจัดแยก  มี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th