-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “See U ridge back”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมผู้ฝึกสุนัข ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์พบปะมะหมา สมาคมสุนัขไทยหลังอาน (See U ridge back)” ขึ้น ณ  สมาคมเอกลักษณ์สุนัขไทยหลังอาน และพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 28 คน  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการเพาะพันธุ์สุนัขให้ได้มาตรฐาน  ลักษณะที่ดีของสุนัขที่ใช้เพาะพันธุ์ โภชนาการสุนัขในแต่ละช่วงอายุ การจัดการดูแลสถานเพาะพันธุ์ รวมถึงหลักการขอและการนำใบเพ็ทดีกรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ทำให้ได้รับความรู้  ประสบการณ์และแนวทางในการประกอบวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไปในอนาคต  โครงการนี้มีอาจารย์เข้าร่วม จำนวน 2 ท่าน คือ  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th