-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “See U ridge back”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมผู้ฝึกสุนัข ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์พบปะมะหมา สมาคมสุนัขไทยหลังอาน (See U ridge back)” ขึ้น ณ  สมาคมเอกลักษณ์สุนัขไทยหลังอาน และพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 28 คน  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการเพาะพันธุ์สุนัขให้ได้มาตรฐาน  ลักษณะที่ดีของสุนัขที่ใช้เพาะพันธุ์ โภชนาการสุนัขในแต่ละช่วงอายุ การจัดการดูแลสถานเพาะพันธุ์ รวมถึงหลักการขอและการนำใบเพ็ทดีกรีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ทำให้ได้รับความรู้  ประสบการณ์และแนวทางในการประกอบวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไปในอนาคต  โครงการนี้มีอาจารย์เข้าร่วม จำนวน 2 ท่าน คือ  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th