-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน VM3104  ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และ นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ หัวหน้าภารกิจด้านสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาชั้นปีที่ 6  ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ และแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมของการทำงานก่อนออกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะต้องเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จำนวน  82 คน และได้มีการชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา โดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อนึ่ง นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในภาคการศึกษาปลาย โดยหากเป็นการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ในต่างประเทศคณะจะมีการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท/คน ทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นนานาชาติและประสบการณ์ในต่างประเทศอีกทางหนึ่ง


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th