-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน VM3104  ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และ นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ หัวหน้าภารกิจด้านสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาชั้นปีที่ 6  ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ และแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมของการทำงานก่อนออกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะต้องเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จำนวน  82 คน และได้มีการชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา โดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อนึ่ง นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในภาคการศึกษาปลาย โดยหากเป็นการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ในต่างประเทศคณะจะมีการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท/คน ทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นนานาชาติและประสบการณ์ในต่างประเทศอีกทางหนึ่ง


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th