-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน )จัดอบรมการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางสัตวแพทย์

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการวิจัยได้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562  ในหัวข้อ “การใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยทางสัตวแพทย์” ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์  และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งสิ้น 88 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทางสัตวแพทยศาสตร์โดยใช้ลำแสงวินโครตรอน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการนำแสงซินโครตรอนไปใช้พัฒนางานวิจัยเพื่อเกิดประโยชน์ในขั้นต่อไป การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส่งทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากลำแสงซินโครตรอนกับงานวิจัย จำนวน 7 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. ดร.แพร จิรวัฒน์กุล ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.1
  2. ดร.แคทลียา โรจน์วิริยะ ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.2
  3. ดร.ศิริวัช สุนทรานนท์ ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง 1.3
  4. ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1
  5. ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1
  6. ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง 1
  7. ดร.ปิยนันท์ พันบุรี ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านประจำโครงการ

     นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะ 2 ท่าน คือ รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ ซึ่งกำลังทำการวิจัยด้วยลำแสงซินโครตรอนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของการไปใช้งานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th