-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี และ นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา และทีมงานนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 5 ได้ให้การตอนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD Camp และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 และ 5 จากสถาบันกวดวิชา CUD Camp และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมคณะ จำนวน 250 คน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th