e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี และ นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษา และทีมงานนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 5 ได้ให้การตอนรับและให้ข้อมูลหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD Camp และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 4 และ 5 จากสถาบันกวดวิชา CUD Camp และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมคณะ จำนวน 250 คน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th