e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมว โดยไม่คิดค่าบริการ

E-mail Print PDF

     ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณาจารย์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด โดยในรอบสองเดือนที่ผ่านมาได้จัดโครงการไปแล้ว 3 ครั้ง คือ ในวันที่ 30 สิงหาคม วันที่ 13 และ 27 กันยายน 2561 รวมจำนวนสุนัขและแมวที่รับบริการทำหมันทั้งสิ้น จำนวน 120 ตัว


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th