-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“ราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 32” ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 17.30–22.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงาน “ราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 32” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2  อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-6 รวมจำนวน ทั้งสิ้น 295 คน   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยผ่านกิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องภายในคณะ อันเป็นกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีและก่อให้เกิดความความรักความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาโดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th