e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกพื้นที่จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

E-mail Print PDF

     ตามที่อำเภอเขาสวนกวาง โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง สวนสัตว์ขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการดำเนินการให้ความสำคัญกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด และการให้ความรู้และการดูแลสุนัขเพื่อลดการกระจายของโรคโดยการทำวัคซีนการจัดหาและจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ให้มีที่อยู่อาศัย เพื่อควบคุมประชากรสุนัขในเขตชุมชนและที่สาธารณะที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ซึ่งโครงการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มี ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และ น.สพ.อวิรุทธิ์ วิชัยวงศ์ สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th