-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกพื้นที่จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

E-mail Print PDF

     ตามที่อำเภอเขาสวนกวาง โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง สวนสัตว์ขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการดำเนินการให้ความสำคัญกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด และการให้ความรู้และการดูแลสุนัขเพื่อลดการกระจายของโรคโดยการทำวัคซีนการจัดหาและจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ให้มีที่อยู่อาศัย เพื่อควบคุมประชากรสุนัขในเขตชุมชนและที่สาธารณะที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ซึ่งโครงการในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มี ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และ น.สพ.อวิรุทธิ์ วิชัยวงศ์ สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th