-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา อ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล  ศรีธัญรัตน์ สพ.ญ.เฉลิมขวัญ  นนทะโคตร และ สพ.ญ.นิตยา  บุญบาล และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา อ. น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา  สพ.ญ.เฉลิมขวัญ  นนทะโคตร และ สพ.ญ.นิตยา  บุญบาล ได้เข้าร่วมพิธีมอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ณ สัตวแพทยสภา กรุงเทพมหานคร


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th