e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา อ.สพ.ญ.ดร.ธนิกุล  ศรีธัญรัตน์ สพ.ญ.เฉลิมขวัญ  นนทะโคตร และ สพ.ญ.นิตยา  บุญบาล และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา อ. น.สพ.ดร.สุวลักษณ์  ศรีสุภา  สพ.ญ.เฉลิมขวัญ  นนทะโคตร และ สพ.ญ.นิตยา  บุญบาล ได้เข้าร่วมพิธีมอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ณ สัตวแพทยสภา กรุงเทพมหานคร


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th