-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ประจำปีประมาณ 2560-2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ ได้พิจารณาประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยมในปีงบประมาณ 2560-2561 โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลในการอุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม จำนวน 3 คน คือ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย นายปรีชา พันสอน และ นายจีรศักดิ์ คล่องแคล้ว นอกจากประกาศเกียรติคุณดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่สัตวแพทย์ผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 2 คน  คือ สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทะโคตร และ สพ.ญ.นิตยา บุญบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ได้มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับบุคคลทั้ง 5 ที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th