-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบปกติ ในวันที่ 18 กันยายน โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.อรวรรณ  บุราณรักษ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล และ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ ร่วมเป็นกรรมการ และในวันที่ 19 กันยายน มีการตรวจประเมินอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ยศ  บริสุทธิ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล และ รศ.สพ.ญ.กัลยา  เจือจันทร์ ร่วมเป็นกรรมการ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานกรรมการ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม และ .น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา ร่วมเป็นกรรมการ โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป โดยผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการของทั้งสามหลักสูตรผ่านในระดับดี


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th