e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     ในค่ำวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบตัดสิน ขึ้น ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยในการนี้สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ส่ง นศ.สพ.ภาสันต์  ดีอุดมวงศา และ นศ.สพ.แพรวา  ธัญญกุลสัจจา นักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมประกวด และผลการประกวดปรากฏว่าฝ่ายชายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ส่วนฝ่ายหญิงเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย และได้รางวัล popular vote คณะขอแสดงความยินกับนักศึกษาทั้งสองคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th