-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารพระราชทานปริญญาบัตร (ศาลาหลังเดิม) นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 คือ นศ.สพ.ชิติพัทธ์  คราวจันทึก ได้เข้ารับโล่รางวัลนักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมอบโดย รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี และนอกจากได้รับโล่รางวัลนักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว นศ.สพ.ชิติพัทธ์  คราวจันทึก ยังได้รับมอบใบเกียรติบัตรนักศึกษาผลการเรียนสูงสุดประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วย คณะจึงใคร่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามา ณ โอกาสนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th