-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อวัยเกษียณ”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อวัยเกษียณ” ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางการปฏิบัติตนภายหลังเกษียณอายุราชการและสามารถนำไปปรับใช้กับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ตลอดจนบุคลากรวัยทำงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ กับวิทยากร  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(เกียรติคุณ) น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 1 เป็นวิทยากร นอกจากท่านยังให้เกียรติเป็นผู้แทนของคณะ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ 2 รายที่เข้าร่วมงานคือ ผศ.วราภรณ์  ศุกลพงศ์ และนางยุพดี  เจริญสว่าง ซึ่งมี รศ. น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดงานครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th