-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อวัยเกษียณ”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อวัยเกษียณ” ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางการปฏิบัติตนภายหลังเกษียณอายุราชการและสามารถนำไปปรับใช้กับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ตลอดจนบุคลากรวัยทำงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ กับวิทยากร  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(เกียรติคุณ) น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 1 เป็นวิทยากร นอกจากท่านยังให้เกียรติเป็นผู้แทนของคณะ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ 2 รายที่เข้าร่วมงานคือ ผศ.วราภรณ์  ศุกลพงศ์ และนางยุพดี  เจริญสว่าง ซึ่งมี รศ. น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดงานครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th