-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทดลองที่คณะได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดูแลและใช้บรรดาสัตว์ทดลองต่างๆให้เป็นไปอย่างมีเมตตาธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและจรรยาบรรณของการใช้สัตว์ทดลองแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาสัตว์เหล่านั้นในฐานะของการเป็นครูให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยพิธีทำบุญในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ(เกียรติคุณ).น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดี ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th