-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกการเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง และศึกษาวิธีการตรวจ ปัสสาวะ อุจจาระ เลือด และน้ำจากช่องต่างๆ ของร่างกายสัตว์ การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิก  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคือ นายสัตวแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ในคลินิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 27 คน โดยมีวิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย ทนพ.พิทัย กาญบุตร นางสาวภัทรอนงค์ บุพตา นายจีรศักดิ์ คล่องแคล้ว สังกัดห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.น.สพ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา และในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเป็น 3 กลุ่ม ณ ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าทดลองตรวจตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดี


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th