-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกการเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง และศึกษาวิธีการตรวจ ปัสสาวะ อุจจาระ เลือด และน้ำจากช่องต่างๆ ของร่างกายสัตว์ การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิก  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคือ นายสัตวแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ในคลินิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 27 คน โดยมีวิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย ทนพ.พิทัย กาญบุตร นางสาวภัทรอนงค์ บุพตา นายจีรศักดิ์ คล่องแคล้ว สังกัดห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.น.สพ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา และในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเป็น 3 กลุ่ม ณ ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าทดลองตรวจตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดี


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th