-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมมอบ “เนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ” ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธี “มอบเนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ”ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่น้องใหม่ รุ่นที่ 32 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่เข้าสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างเป็นทางการหลังเสร็จจากกิจกรรมเชียร์ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่มีความรัก มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ กับรุ่นน้อง สร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาน้องใหม่ มีความภาคภูมิใจ และรักในสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ประมาณ 250 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th