-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมมอบ “เนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ” ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธี “มอบเนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ”ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่น้องใหม่ รุ่นที่ 32 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่เข้าสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างเป็นทางการหลังเสร็จจากกิจกรรมเชียร์ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่มีความรัก มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ กับรุ่นน้อง สร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาน้องใหม่ มีความภาคภูมิใจ และรักในสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ประมาณ 250 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th