-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“ต้นทุนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 - 13.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ต้นทุนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” ขึ้น ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคือ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจและผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 30 คน โดยมีวิทยากรผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ท่าน คือ อ.ทพ.ญ.ดร.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  นางยุวดี  อุปนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ และ นายเศรษฐวิทย์ กีรติชัยเศรษฐ นักสารสนเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คณะได้ทราบแนวทางวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน และจะได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ให้ได้ผลเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th