-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“ต้นทุนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 - 13.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ต้นทุนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” ขึ้น ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคือ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจและผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 30 คน โดยมีวิทยากรผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ท่าน คือ อ.ทพ.ญ.ดร.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  นางยุวดี  อุปนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ และ นายเศรษฐวิทย์ กีรติชัยเศรษฐ นักสารสนเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คณะได้ทราบแนวทางวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน และจะได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ให้ได้ผลเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ต่อไป


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th