-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาชาไนย และห้องประชุมวิฬาร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.กาญจนา  นาถะพินธุ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.นุศรา  สุระโคตร และ ผศ.ดร.พรเทพ  เนียมพิทักษ์ ร่วมเป็นกรรมการ และอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ มี รศ.พญ.สุดา  วรรณประสาท เป็นประธานกรรมการ อ.ดร.ปัทมา  วิริยพัฒนทรัพย์ และ รศ.ดร.เขมิกา  ลมไธสง ร่วมเป็นกรรมการ โดยผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการของทั้งสองหลักสูตรผ่านในระดับดีทั้งสองหลักสูตร 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th