-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาชาไนย และห้องประชุมวิฬาร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.กาญจนา  นาถะพินธุ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.นุศรา  สุระโคตร และ ผศ.ดร.พรเทพ  เนียมพิทักษ์ ร่วมเป็นกรรมการ และอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ มี รศ.พญ.สุดา  วรรณประสาท เป็นประธานกรรมการ อ.ดร.ปัทมา  วิริยพัฒนทรัพย์ และ รศ.ดร.เขมิกา  ลมไธสง ร่วมเป็นกรรมการ โดยผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการของทั้งสองหลักสูตรผ่านในระดับดีทั้งสองหลักสูตร 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th