-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

     ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ และบริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการมอบเสื้อคลินิกที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และขวัญกำลังใจที่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้เรียนผ่านชั้นพรีคลินิกขึ้นสู่ชั้นคลินิก และสร้างความตระหนักในหน้าที่ของนักศึกษาสัตวแพทย์ที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสำเร็จออกไปเป็นคุณหมอรับใช้ประเทศชาติและสังคมในอนาคตต่อไป นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับสโมสรนักศึกษา ชุมนุมต่างๆของคณะในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th