-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร(Coaching Curriculum)

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร (Coaching Curriculum) ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ ในช่วงระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้กับประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา โดยมี รศ.สพ.ญ.กัลยา  เจือจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th