-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร(Coaching Curriculum)

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร (Coaching Curriculum) ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ ในช่วงระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นการให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ให้กับประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา โดยมี รศ.สพ.ญ.กัลยา  เจือจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th