e-book
-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะอันเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษารุ่นพี่ และบุคลากรของคณะซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับบรรยากาศใหม่ของสถานศึกษาแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษานี้คณะมีศึกษาใหม่ จำนวน 9 คน เป็นนักศึกษาไทย จำนวน 3 คน นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเชีย จำนวน 1 คน กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการบริหารหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนแก่นักศึกษาใหม่เพื่อสร้างความคุ้นเคย ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์  คำพา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้แนะแนวทางการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และแผนการศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์  ธำรงยศวิทยากุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แนะแนวทางการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผนการศึกษา และการเรียนการสอน ผศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องของทุนการศึกษาและวิจัย และการขอใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  นางวลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยี และระเบียบการใช้งานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสิทธิพร  กาบบัวลอย หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แนะนำระเบียบการทำประกันชีวิต ระเบียบการสอบภาษาอังกฤษ ระเบียบการเบิกจ่ายทุน และห้องพัก ห้องทำงาน และ นายนิคม  ศรีกะชา อดีตนายกสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ได้แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายระดับบัณฑิตของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แนะนำการใช้ชีวิต และการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงท้ายนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาเพื่อเข้าพบกรรมการบริหารหลักสูตร พบอาจารย์ที่ปรึกษา เยี่ยมชมคณะ ห้องเรียน และห้องพักในเวลาต่อมา


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th