-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 32 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 32 และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ข้อมูลด้านต่างๆ แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง  การลงทะเบียนวิชาเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงานเสริมทักษะวิชาชีพ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสำหรับในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาใหม่  รวมทั้งสิ้น จำนวน 87 คน มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมจำนวนกว่า 40 คน และได้รับเกียรติจาก น.สพ.ธนวัสส์  วิบูลย์อุทัย ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 เป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “ เรียนอย่างไร ให้อนาคตสดใส” ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง   ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองจะได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา พบปะพูดคุยรับคำแนะนำ ปรึกษาหารือหรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th