-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 32 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 32 และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ข้อมูลด้านต่างๆ แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง  การลงทะเบียนวิชาเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงานเสริมทักษะวิชาชีพ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสำหรับในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาใหม่  รวมทั้งสิ้น จำนวน 87 คน มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมจำนวนกว่า 40 คน และได้รับเกียรติจาก น.สพ.ธนวัสส์  วิบูลย์อุทัย ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 เป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ “ เรียนอย่างไร ให้อนาคตสดใส” ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง   ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองจะได้ทำความรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษา พบปะพูดคุยรับคำแนะนำ ปรึกษาหารือหรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th