-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการค่ายน้องใหม่ “เฟรชซี่แคมป์” ครั้งที่ 12

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเฟชรชี่แคมป์ ครั้งที่ 12   ขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ด้วยกันและนักศึกษารุ่นพี่ ให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคณะ และสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มีต่อสังคมไทยในด้านต่างๆ โดยมีนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการ โดยพิธีเปิดโครงการได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วม และโครงการจัดทำค่ายในครั้งนี้มี รศ.สพ.ญ.อารินี  ชัชวาลชลธีระ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และพิธีปิดโครงการได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชม เกิดความประทับใจแก่นักศึกษาน้องใหม่ รุ่นที่ 32 เป็นอย่างยิ่ง


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th