-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และหน่วยคลินิกอายุรศาสตร์ สพ.ญ.สโรชา เพิ่มทรัพย์ สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทะโคตร และ สพ.ญ.นิตยา บุญบาล สัตวแพทย์สังกัดประจำโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยนิสิตฝึกงานโครงการสหกิจศึกษาได้ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกับสัตวแพทย์จากสถาบันอื่นๆ ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชมส่วนต่างๆ และห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานด้วย


Last Updated on Thursday, 12 July 2018 06:42  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th